Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
Write yet another Farmville clone.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Bèr iseu è lleós 3637!
Have a nice summer and a happy 3637!
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
3 na brans? Dui darte ider bercetz ardri tolc.
June 23rd? Now we have to get drunk again.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Te chítkolinte surve! Úa-ha! Dzúvê, mi loarobexténe 'l le rérepísa...
New grammar! Hurray! Now, I must find a use for it...
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Śane ta dœ sèćliva kove jode vètu śe sôji cèje.
[ɕanə ta døː sɛtɕʎiʋa kɔʋə jɔdə ʋɛtu ɕə soːji tsɛjə]
ŚanePROX.NOM.S ta1S.NOM 3S.A.ACC sèćlivaSèćli.INST.S kovepast.now jospeak-de-NOM.1S vètu1.ORD śeDEF sôjithing.ACC.S be-je.-NOM.3S.A

This is the first thing I have said in Sèćli.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta sôřu vojo dźysi cère śide.
[ta soːɹu ʋɔjɔ dʑysi tsɛrə ɕidə]
Ta1S.NOM sôřudething.ACC.P vo-here-josay dźy-back-sigo cèrenow śiable_to-de.-NOM.1S

Now I can go back to saying things on here.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Śa mède pème pićè pè sèćli måřeřo.
[ɕa mɛdə pɛmə pitɕɛ pɛ sɛtɕʎi mɒɹəɹɔ]
ŚaPROX mèdelanguage.NOM.S pèmesomewhat pi-down-ćèeat PAS.ST sèćliSøkkli.ACC.S måřelook_like-řo.-NOM.3S.C

This language looks like a somewhat worn-down Søkkli.

(Note the lack of a word to refer to Sèćli's protolanguage.)
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Dzuvê,presently sarasaeasy-F.NAT.POST_ADJ vóebe-3.SG.AOR ehathat-NOM 2-GEN rafolanguage-M.ARTIF.SG.NOM alyaNEG-ADV kasíso_much-META_ADJ zúboglobular-POST_ADJ.M.ARTIF vá!be-3.SG.PRS
It's good that your language is not so bulky!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Gure pè mêe śe sêne miřećiařełuarezehevå ćiařełèńilè śe toli ńê śe kunećiařemoezehełe sive mia paje śe pajetuźi cè lèje.
[ɡurə pɛ meːə ɕə seːnə miɹətɕi̯aɹəlu̯arəzəhəʋɒ tɕi̯aɹəlɛɲiʎɛ ɕə tɔʎi ɲeː ɕə kunətɕi̯aɹəmɔəzəhələ siʋə mi̯a pajə ɕə pajətuʑi tsɛ ʎɛjə]
Gurereduce PAS.ST mêemain śeDEF sênething.NOM.S miře-action-ćiaře-word-łuareagree-zehevå-ABST.ALL.S ćiaře-word-łèńilèpart.GEN.P śeDEF tolinumber.ACC.S ńêand śeDEF kune-name-ćiaře-word-moechange-zehełe-ABST.GEN.S sivestill miathough pajeelaborate śeDEF pajeelaborate-tuźi-PROP.ACC.S be AFF-je.-NOM.3S.A

The main thing that is reduced is the number of morphemes for verb agreement and the elaborateness of the nominal declension, which though is still elaborate.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta mèmeva śèha ćie sêlè cœ dźie śide ta śède.
[ta mɛməʋa ɕɛha tɕi̯e seːʎɛ tsøː dʑi̯e ɕidə ta ɕɛdə]
Ta1S.NOM language.INST-meva-POSS.1S.INST.S śèhaMED.COM.S ćielike sêlèthing.GEN.P actually dźietalk śiable_to-de-NOM.1S ta1S.NOM śèlike-de.-NOM.1S

I like that I can actually talk about things like that with my language.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Zú. Tshístai oshaki silerei kas kadushura saka!
Yes. Words for things are so important!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta "sive"-ha ńê "cèñe"-ha ćie ćiařu va juze sive kade ta kove guo mi våde.
[ta siʋəha ɲeː tsɛŋəha tɕi̯e tɕi̯aɹu ʋa juzə siʋə kadə ta kɔʋə ɡu̯o mi ʋɒdə]
Ta1S.NOM "sive"-ha"still".COM.S ńêand "cèñe"-ha"count".COM.S ćielike ćiařudeword.ACC.P vahave juzerecently sivestill kaNEG-de-NOM.1S ta1S.NOM kovenow.past guofind miIPFV DED-de.-NOM.1S

I have found I still did not have words like "still" and "count" recently.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta "cèñe"-ji dałe źive va kade tuźi ta toźe ka våde mia ta dŷ mèpeze nare ma muo ciadevå ta migede lia "siamèpe" dèře mijeřovå ta źive våde jè ta "sive"-ji va ka våde.
[ta tsɛŋəji dalə ʑiʋə ʋa kadə tuʑi ta tɔʑə ka ʋɒdə mi̯a ta dyː mɛpəzə narə ma mu̯o tsi̯adəʋɒ ta miɡədə li̯a si̯amɛpə dɛɹə mijəɹɔʋɒ ta ʑiʋə ʋɒdə jɛ ta siʋəji ʋa ka ʋɒdə]
Ta1S.NOM "cèñe"-ji"count".ACC.S dałe3S.A.GEN źivepast vahave kaNEG-de-NOM.1S tuźireason.ACC.S ta1S.NOM toźesure kaNEG DED-de-NOM.1S miabut ta1S.NOM 3S.C.ACC mèpezepast.LOC.S nareuse maATT muowant ciamay-de-NOM.1S-vå-SUBJ ta1S.NOM migerealize-de-NOM.1S liabefore "siamèpe""now.past".NOM.S dèře3S.A.DAT mijefunction-řo-NOM.3S.C-vå-SUBJ ta1S.NOM źivepast think-de-NOM.1S because ta1S.NOM "sive"-ji"still".ACC.S vahave kaNEG DED-de.-NOM.1S

I am not sure why I did not have "count", but my lack of "still" was due to my thinking that "now.past" would work for it, before I realized I might want to try to use it in the past.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
«Nohenyú»-lené oshella «still»-le íroé Lilitika nai. ‹Hemi otalita›-lené dzheloé. «Hemi»-le kadushi mítshístagha voé híyadis.
Lilitika has "nohenéú" for "still." It means 'even now.' 'Even' is an important word also.

Ekla yestalyú «ekla»-lené rezunti tshitsagha oshagha raftekrízoe.
But oftentimes "but" is the correct word for translating.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
Fertanir, fertaninzi, fertanitze.
To decide, decision, decision.


Mà tonc rúger te em ****** fertanir!
I can't believe I didn't have a word for "decide"!

Dui em fai is tac tir "to lack" : P
*Now I need a word for "to lack" : P
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta "mone"-ře ćiaji dzège nôde na ti źive ćèdzunè.
[ta mɔnəɹə tɕi̯aji dzɛgə noːdə na ti ʑiʋə tɕɛdzunɛ]
Ta1S.NOM "mone"-ře"decide".DAT.S ćiajiword.ACC.S dzègeadd need_to-de-NOM.1S na2S.NOM ti1S.ACC źivepast ćèdzuremind-nè-NOM.2S.ACC.1
You reminded me I needed to add a word for "decide".

Ta "va ka"-ře ćiaji sive va ka lède.
[ta ʋa kaɹə tɕi̯aji siʋə ʋa ka ʎɛdə]
Ta1S.NOM "va ka"-ře"not have".DAT.S ćiajiword.ACC.S sivestill vahave kaNEG AFF-de-NOM.1S

I still do not have a word for "lack".
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
«Gendé»-lagha íròsya soka: gendya vé.
We have "gendé": 'to be without.'
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Dène "va ka"-ha ćie tae vôre kaje jè ta "môze"-ře ćiaji kove dzègede.
[dɛnə ʋa kaha tɕi̯e taə ʋoːrə kajə jɛ ta moːzəɹə tɕi̯aji kɔʋə dzɛɡədə]
Dène3S.A.NOM "va ka"-ha"not have".COM.S ćielike taesame vôreseem kaNEG-je-NOM.3S.A because ta1S.NOM "môze"-ře"lack".DAT.S  ćiajiword.ACC.S kovenow.past dzègeadd-de.-NOM.1S

I have added a word for "lack" now, because it did not seem synonymous with "not have".
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta dœ cœ narede mya ta ćêne ćiařu sèćliře dzège nôde guo ta mi lède.
[ta døː tsøː narədə my̯a ta tɕeːnə tɕi̯aɹu sɛtɕʎiɹə dzɛɡə noːdə ɡu̯o ta mi ʎɛdə]
Ta1S.NOM 3S.A.ACC actually nareuse-de-NOM.1S myawhile ta1S.NOM ćênenew ćiařuword.ACC.P sèćliřeSèćli.DAT.S dzègeadd need_to-de-NOM.1S guofind ta1S.NOM miIPFV AFF-de.-NOM.1S

I keep finding I need to add new words to Sèćli as I actually use it.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Dzuvê, tshítsai lí topeklitriphí saralíe saka oshelle yúli shiweze ole.
Well, lists of words have been made for this exact reason.